Dienstag, 6. Dezember 2016

Εὐαγγέλιον Κατὰ Μᾶρκον, Κεφ. 6 - Markusevangelium 6


1 κα ξλθεν κεθεν κα ρχεται ες τν πατρδα ατο κα κολουθοσιν ατ ο μαθητα ατο
1 Und (er) herauskam von-dort und kommt in die Vaters-(Stadt von) ihm, und (es) folgen ihm die Schüler (von) ihm.

2 κα γενομνου σαββτου ρξατο διδσκειν ν τ συναγωγ κα ο πολλο κοοντες ξεπλσσοντο λγοντες πθεν τοτ τατα κα τς σοφα δοθεσα τοτ κα α δυνμεις τοιαται δι τν χειρν ατο γινμεναι
2 Und geworden (war) Sabbat, (er) anfing (zu) lehren in der Synagoge und die vielen Hörenden entsetzten (sich), sagend: Woher diesem dieses? Und was (ist) die Weisheit, die gegeben (wurde) diesem? Und die diesartigen<->Kräfte, durch die Hände (von) ihm werdend?

3 οχ οτς στιν τκτων υἱὸς τς Μαρας κα δελφς ακβου κα ωστος κα οδα κα Σμωνος κα οκ εσν α δελφα ατο δε πρς μς κα σκανδαλζοντο ν ατ 
3 Nicht dies ist der Techniker, der Sohn der Maria und Bruder (von) Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und nicht sind die Schwestern (von) ihm hier bei uns? Und Anstoß(-nahmen sie) in ihm.

4 κα λεγεν ατος ησος τι οκ στιν προφτης τιμος ε μ ν τ πατρδι ατο κα ν τος συγγενεσιν ατο κα ν τ οκίᾳ ατο 
4 Und (es) sagte ihnen der Jesus dass: Nicht ist (ein) Prophet ungeehrt, wenn nicht in der Vaters(-Stadt von) ihm und bei den Verwandten (von) ihm und in dem Haus (von) ihm.

5 κα οκ δνατο κε ποισαι οδεμαν δναμιν ε μ λγοις ρρστοις πιθες τς χερας θερπευσεν
5 Und nicht (er) vermochte dort (zu) machen, nicht-eine Kraft, wenn nicht wenige Erschöpfte, aufgelegt (habend) die Hände, (er) umsorgte.

6 κα θαμαζεν δι τν πισταν ατν κα περιγεν τς κμας κκλ διδσκων
6 Und (er) staunte wegen des Misstrauens (von) ihnen. Und (er) umführte die Dörfer im Kreis, lehrend.7 κα προσκαλεται τος δδεκα κα ρξατο ατος ποστλλειν δο δο κα δδου ατος ξουσαν τν πνευμτων τν καθρτων
7 Und (er) hinzuruft die Zwölf und anfing, sie abzuordnen, zwei (je) zwei, und gab ihnen Befugnis (über) die Geister, die unreinen.

8 κα παργγειλεν ατος να μηδν αρωσιν ες δν ε μ ῥάβδον μνον μ ρτον μ πραν μ ες τν ζνην χαλκν
8 Und (er) botschaftete ihnen, auf-dass nichts (sie) aufheben zum Weg, wenn nicht (einen) Stock allein, nicht Brot, nicht Proviantsack, nicht in den Gürtel Kupfermünze,

9 λλ’ ποδεδεμνους σανδλια κα μ νδσησθε δο χιτνας
9 jedoch (sich) untergebunden (habend) Sandalen - und: Nicht anzieht zwei Chitone!

10 κα λεγεν ατος που ἐὰν εσλθητε ες οκαν κε μνετε ως ν ξλθητε κεθεν
10 Und (er) sagte ihnen: Wo, falls (ihr) hineinkommt in (ein) Haus, dort ausharrt, bis auch (ihr) herauskommt von-dort!

11 κα ς ν τπος μ δξηται μς μηδ κοσωσιν μν κπορευμενοι κεθεν κτινξατε τν χον τν ποκτω τν ποδν μν ες μαρτριον ατος
11 Und welcher Ort<->auch nicht annimmt (euch), nicht-mal (sie) hören euch, hinausgelangend von-dort, ausschüttelt den Staub, der unterhalb der Füße (von) euch, zum Zeugnis ihnen!

12 κα ξελθντες κρυξαν να μετανοσιν
12 Und herausgekommen (sie) verkündeten, auf-dass (sie) umdenken (mögen),

13 κα δαιμνια πολλ ξβαλλον κα λειφον λαίῳ πολλος ρρστους κα θερπευον
13 und viele<->Dämonen rauswarfen (sie) und ölten (mit) Öl viele Erschöpfte und umsorgten.


14 κα κουσεν βασιλες ρδης φανερν γρ γνετο τ νομα ατο κα λεγον τι ωννης βαπτζων γγερται κ νεκρν κα δι τοτο νεργοσιν α δυνμεις ν ατ
14 Und (es) hörte der König Herodes, offenbar nämlich (war) geworden der Name (von) ihm, und (sie) sagten dass: Johannes der Taufende erweckt (wurde) von Verstorbenen! Und durch dieses wirken die Kräfte in ihm.

15 λλοι δ λεγον τι λας στν λλοι δ λεγον τι προφτης ς ες τν προφητν
15 Andere aber sagten dass: Elija ist (er). Andere aber sagten dass: (Ein) Prophet wie einer der Propheten.

16 κοσας δ ρδης λεγεν ν γ πεκεφλισα ωννην οτος γρθη
16 Gehört (habend) aber, der Herodes sagte: Welchen ICH köpfte, Johannes, dieser (wurde) erweckt.


17 ατς γρ ρδης ποστελας κρτησεν τν ωννην κα δησεν ατν ν φυλακ δι ρδιδα τν γυνακα Φιλππου το δελφο ατο τι ατν γμησεν
17 Er nämlich, der Herodes, abgeordnet (habend), (hatte) festgehalten den Johannes und gebunden ihn in Bewachungsraum wegen Herodias, der Frau (von) Philippus, des Bruders (von) ihm, weil sie (er) geheiratet (hatte).

18 λεγεν γρ ωννης τ ρδ τι οκ ξεστν σοι χειν τν γυνακα το δελφο σου
18 (Es) sagte nämlich der Johannes dem Herodes dass: Nicht befugt (ist) dir, (zu) haben die Frau des Bruders (von) Dir.

19 δ ρδις νεχεν ατ κα θελεν ατν ποκτεναι κα οκ δνατο
19 Die aber, Herodias, inne-hatte ihn und wollte ihn umbringen und nicht vermochte (sie).

20 γρ ρδης φοβετο τν ωννην εδς ατν νδρα δκαιον κα γιον κα συνετρει ατν κα κοσας ατο πολλ πρει κα δως ατο κουεν
20 Der nämlich, Herodes, ängstigte (sich vor) Johannes, ersehend ihn (als) Mann gerecht und heilig, und bewahrte ihn, und gehört (habend) ihn, viel (war er) ausweglos, und lustvoll ihn (er) hörte.


21 κα γενομνης μρας εκαρου τε ρδης τος γενεσοις ατο δεπνον ποησεν τος μεγιστσιν ατο κα τος χιλιρχοις κα τος πρτοις τς Γαλιλαας
21 Und gekommen (war ein) Tag (von) Wohl-Zeitpunkt als Herodes, (an) dem Geburtstag (von) ihm, (ein) Bankett machte den Großen (von) ihm und den Heeresvorstehern und den Ersten des Galiläa.

22 κα εσελθοσης τς θυγατρς ατο ρδιδος κα ρχησαμνης ρεσεν τ ρδ κα τος συνανακειμνοις δ βασιλες επεν τ κορασίῳ ατησν με ἐὰν θλς κα δσω σοι
22 Und hereingekommen (war) die Tochter (von) ihm, Herodias, und getanzt (habend), gefiel (sie) dem Herodes und den zusammen(zum- Mahl)liegenden. Der, aber, König, sagte dem Mädchen: Bitte mich was, falls (du) willst, und (ich werde) geben dir.

23 κα μοσεν ατ τι ἐάν με ατσς δσω σοι ως μσους τς βασιλεας μου
23 Und (er) schwur ihr dass: Falls mich (du) bittest, (werde ich) geben dir bis (zur) Hälfte des Königreiches (von) mir.

24 κα ξελθοσα επεν τ μητρ ατς τ ατσωμαι δ επεν τν κεφαλν ωννου το βαπτζοντος
24 Und herausgekommen sagte (sie) der Mutter (von) ihr: Was (soll ich) bitten? Die aber sagte: Den Kopf Johannes’ des Taufenden.

25 κα εσελθοσα εθς μετ σπουδς πρς τν βασιλα τσατο λγουσα θλω να ξαυτς δς μοι π πνακι τν κεφαλν ωννου το βαπτιστο
25 Und hineingekommen sogleich mit Eifer zu dem König, (sie) bat, sagend: (Ich) will, auf-dass aus-dem (Stand) (du) gibst mir auf (einer) Platte den Kopf Johannes des Täufers.

26 κα περλυπος γενμενος βασιλες δι τος ρκους κα τος νακειμνους οκ θλησεν θετσαι ατν
26 Und tieftraurig geworden, der König - wegen der Eide und der (zum-Mahl-)Liegenden - nicht wollte (er es) ungültig(-machen) ihr.

27 κα εθς ποστελας βασιλες σπεκουλτορα πταξεν νγκαι τν κεφαλν ατο κα πελθν πεκεφλισεν ατν ν τ φυλακ 
27 Und sogleich abgeordnet (habend) der König (einen) Speculator, (er) befahl, (zu) bringen den Kopf (von) ihm. Und weggekommen, köpfte (er) ihn in dem Bewachungsraum.

28 κα νεγκεν τν κεφαλν ατο π πνακι κα δωκεν ατν τ κορασίῳ κα τ κορσιον δωκεν ατν τ μητρ ατς
28 Und (er) brachte den Kopf (von) ihm auf (einer) Platte und gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn der Mutter (von) ihr.

29 κα κοσαντες ο μαθητα ατο λθον κα ραν τ πτμα ατο κα θηκαν ατ ν μνημείῳ 
29 Und (es) gehört (habend), die Schüler (von) ihm kamen und hoben die Leiche (von) ihm und legten sie in (ein) Erinnerungsgrab.


30 κα συνγονται ο πστολοι πρς τν ησον κα πγγειλαν ατ πντα σα ποησαν κα σα δδαξαν
30 Und zusammengeführt (werden) die Apostel zu dem Jesus und botschafteten ihm alles, was (sie) gemacht und was sie gelehrt (hatten).


31 κα λγει ατος δετε μες ατο κατ’ δαν ες ρημον τπον κα ναπασασθε λγον σαν γρ ο ρχμενοι κα ο πγοντες πολλο κα οδ φαγεν εκαρουν
31 Und (er) sagt ihnen: Hierher ihr! Ihr eigens<->für (euch) zu (einem) wüsten Ort und ausruht (ein) wenig! (Es) waren nämlich die Kommenden und die Hinführenden viele, und nicht-einmal (zu) speisen (hatten sie) Wohl-Zeitpunkt.

32 κα πλθον ν τ πλοίῳ ες ρημον τπον κατ’ δαν
32 Und (sie) wegkamen in dem Boot zu wüstem Ort eigens<->für (sich).

33 κα εδον ατος πγοντας κα πγνωσαν πολλο κα πεζ π πασν τν πλεων συνδραμον κε κα προλθον ατος
33 Und (sie) sahen sie hinführend. Und vollerkannten (es) viele und (zu) Fuß von allen den Städten zusammenrannten (sie) dort und zuvorkamen ihnen.


34 κα ξελθν εδεν πολν χλον κα σπλαγχνσθη π’ ατος τι σαν ς πρβατα μ χοντα ποιμνα κα ρξατο διδσκειν ατος πολλ 
34 Und herausgekommen, (er) sah viel Menge und erbarmte über sie, weil (sie) waren wie Schafe nicht habend (einen) Hirten und (er) anfing (zu) lehren sie vieles.

35 κα δη ρας πολλς γενομνης προσελθντες ατ ο μαθητα ατο λεγον τι ρημς στιν τπος κα δη ρα πολλ 
35 Und (als) bereits (die) Stunde viel geworden (war), hinzugekommen (zu) ihm, die Schüler (von) ihm sagten dass: Wüst ist der Ort und bereits (die) Stunde viel.

36 πλυσον ατος να πελθντες ες τος κκλ γρος κα κμας γορσωσιν αυτος τ φγωσιν
36 Entlasse sie, auf-dass, weggekommen in die (im) Kreis (seienden) Ländereien und Dörfer, (sie) ermarkten sich-selbst, was (sie) speisen!

37 δ ποκριθες επεν ατος δτε ατος μες φαγεν κα λγουσιν ατ πελθντες γορσωμεν δηναρων διακοσων ρτους κα δσομεν ατος φαγεν
37 Der aber, bescheidend, sagte ihnen: Gebt ihnen (von) euch (zu) speisen! Und (sie) sagen ihm: Weggekommen, (sollen wir) ermarkten (für) zweihundert<->Denare Brote, und (es) geben ihnen (zu) speisen?

38 δ λγει ατος πσους ρτους χετε πγετε δετε κα γνντες λγουσιν πντε κα δο χθας
38 Der aber sagt ihnen: Wieviele Brote habt (ihr)? Hinführt! Seht! Und (es) erkannt (habend) (sie) sagen: Fünf. Und zwei Fische.

39 κα πταξεν ατος νακλναι πντας συμπσια συμπσια π τ χλωρ χρτ 
39 Und (er) befahl ihnen, (zum-Mahl)-zu-lagern alle, Umtrunk (je) Umtrunk, auf dem grünen Gras.

40 κα νπεσαν πρασια πρασια κατ κατν κα κατ πεντκοντα
40 Und darauf-fielen (sie), Beet (je) Beet, nach hunderten und nach fünfzig.

41 κα λαβν τος πντε ρτους κα τος δο χθας ναβλψας ες τν ορανν ελγησεν κα κατκλασεν τος ρτους κα δδου τος μαθητας να παρατιθσιν ατος κα τος δο χθας μρισεν πσιν
41 Und genommen (habend) die fünf Brote und die zwei Fische, aufgeblickt (habend) in den Himmel, wohl-lobte (er) und zerbrockte die Brote und gab den Schülern, auf-dass (sie) vorlegten ihnen. Und die zwei Fische teilte (er unter) alle.

42 κα φαγον πντες κα χορτσθησαν
42 Und (sie) speisten alle und (wurden satt-)gegrast.

43 κα ραν κλσματα δδεκα κοφνων πληρματα κα π τν χθων
43 Und (sie) hoben Brocken (von) zwölf Tragekörben Füllung und von den Fischen.

44 κα σαν ο φαγντες τος ρτους πεντακισχλιοι νδρες
44 Und (es) waren die Gespeisten der Brote fünftausend Männer.


45 κα εθς νγκασεν τος μαθητς ατο μβναι ες τ πλοον κα προγειν ες τ πραν πρς Βηθσαϊδν ως ατς πολει τν χλον
45 Und sogleich nötigte (er) die Schüler (von) ihm, einzusteigen in das Boot und vorauszuführen in das jenseitige nach Beth-Saidan, bis er entlasse die Menge.

46 κα ποταξμενος ατος πλθεν ες τ ρος προσεξασθαι
46 Und wegbefohlen (habend) sie, wegkam (er) in den Berg (zu) beten.

47 κα ψας γενομνης ν τ πλοον πάλαι ν μσ τς θαλσσης κα ατς μνος π τς γς
47 Und (als) Abend geworden (war), (es) war das Boot längst in Mitte des Meeres und er allein auf der Erde.

48 κα δν ατος βασανιζομνους ν τ λανειν ν γρ νεμος ναντος ατος περ τετρτην φυλακν τς νυκτς ρχεται πρς ατος περιπατν π τς θαλσσης κα θελεν παρελθεν ατος
48 Und (er) gesehen (habend) sie, gepeinigt (seiend) in dem Rudern - (es) war nämlich der Wind entgegengesetzt ihnen -, um vierte Wache der Nacht kommt (er) zu ihnen, umhergehend auf dem Meer, und wollte vorüberkommen (an) ihnen.


49 ο δ δντες ατν π τς θαλσσης περιπατοντα δοξαν τι φντασμ στιν κα νκραξαν
49 Die aber, gesehen (habend) ihn auf dem Meer umhergehend, meinten, dass (ein) Phantasma (es) ist, und aufkreischten!

50 πντες γρ ατν εδον κα ταρχθησαν δ εθς λλησεν μετ’ ατν κα λγει ατος θαρσετε γ εμι μ φοβεσθε
50 Alle nämlich ihn sahen und (waren) aufgewühlt. Der aber sogleich redete mit ihnen und sagt ihnen: (Seid) ermutigt! ICH bin! Nicht ängstigt (euch)!

51 κα νβη πρς ατος ες τ πλοον κα κπασεν νεμος κα λαν κ περισσο ν αυτος ξσταντο
51 Und (er) aufstieg zu ihnen in das Boot und (es) ermattete der Wind und sehr aus Übermaß in ihnen-selbst sie (wurden) außer-sich-seiend.

52 ο γρ συνκαν π τος ρτοις λλ’ ν ατν καρδα πεπωρωμνη
52 Nicht nämlich (sie) zusammenbrachten (es) wegen der Brote, jedoch (es) war (von) ihnen das Herz verkalkt.53 κα διαπερσαντες π τν γν λθον ες Γεννησαρτ κα προσωρμσθησαν
53 Und überge-jenseitigt (habend) auf die Erde, (sie) kamen nach Gennesaret und (sie) ankerten-hinzu.

54 κα ξελθντων ατν κ το πλοου εθς πιγνντες ατν
54 Und herausgekommen (waren) sie aus dem Boot, sogleich vollerkannt (habend) ihn,

55 περιδραμον λην τν χραν κενην κα ρξαντο π τος κραβττοις τος κακς χοντας περιφρειν που κουον τι στν
55 umher-rannten (sie im) ganzen, dem Gebiet, jenem, und anfingen, auf den Pritschen die (es) schlecht Habenden umherzubringen, wo gehört (wurde), dass (er) ist.

56 κα που ν εσεπορεετο ες κμας ες πλεις ες γρος ν τας γορας τθεσαν τος σθενοντας κα παρεκλουν ατν να κν το κρασπδου το ματου ατο ψωνται κα σοι ν ψαντο ατο σζοντο
56 Und wo auch (er) hineingelangte, in Dörfer oder in Städte oder in Ländereien, auf die Märkte legten (sie) die Schwachen und herbeiriefen ihn, auf-dass bloß den Fransen des Gewandes (von) ihm (sie) berühren (dürften). Und welche auch berührten ihn, (wurden) gerettet.
Einführung - Kapitel  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen