Dienstag, 6. Dezember 2016

Εὐαγγέλιον Κατὰ Μᾶρκον, Κεφ. 4 - Markusevangelium 4


1 κα πλιν ρξατο διδσκειν παρ τν θλασσαν κα συνγεται πρς ατν χλος πλεστος στε ατν ες πλοον μβντα καθσθαι ν τ θαλσσ κα πς χλος πρς τν θλασσαν π τς γς σαν
1 Und wieder (er) anfing (zu) lehren neben dem Meer. Und (es wird) zusammengeführt zu ihm (eine) vielste<->Menge, so-dass er, in (ein) Boot eingestiegen, (zu) sitzen (kam) in dem Meer und all die Menge zu dem Meer auf der Erde war.

2 κα δδασκεν ατος ν παραβολας πολλ κα λεγεν ατος ν τ διδαχ ατο
2 Und (er) lehrte sie in Parabeln vieles und sagte ihnen in der Lehre (von) ihm:

3 κοετε δο ξλθεν σπερων σπεραι
3 Hört! Siehe, herauskam der Säende (zu) säen.

4 κα γνετο ν τ σπερειν μν πεσεν παρ τν δν κα λθεν τ πετειν κα κατφαγεν ατ 
4 Und (es) wurde: In dem Säen etwas wirklich fiel neben den Weg und (es) kamen die Vögel und kahlspeisten (es).

5 κα λλο πεσεν π τ πετρδες κα που οκ εχεν γν πολλν κα εθς ξαντειλεν δι τ μ χειν βθος γς
5 Und anderes fiel auf das Felsige und wo nicht (es) hatte viele<->Erde, und sogleich vollaufging (es) wegen dem nicht Haben tiefer Erde.

6 κα τε ντειλεν λιος καυματσθη κα δι τ μ χειν ῥίζαν ξηρνθη
6 Und als hinaufgegangen (war) die Sonne, (es wurde) überhitzt und wegen dem nicht Haben (von) Wurzel austrocknete (es).

7 κα λλο πεσεν ες τς κνθας κα νβησαν α κανθαι κα συνπνιξαν ατ κα καρπν οκ δωκεν
7 Und anderes fiel in die Dornen und aufstiegen die Dornen und erstickten es und Frucht nicht gab (es).

8 κα λλα πεσεν ες τν γν τν καλν κα δδου καρπν ναβανοντα κα αξανμενα κα φερεν ν τρικοντα κα ν ξκοντα κα ν κατν
8 Und anderes fiel in die Erde, die feine, und gab Frucht, aufsteigend und wachsend, und brachte eines dreißig und eines sechzig und eines hundert.

9 κα λεγεν ς χει τα κοειν κουτω
9 Und (er) sagte: Wer hat Ohren (zu) hören, höre!


10 κα τε γνετο κατ μνας ρτων ατν ο περ ατν σν τος δδεκα τς παραβολς
10 Und als (er) wurde für (sich) allein, fragten ihn die um ihn gemeinsam (mit) den Zwölf (nach) den Parabeln.

11 κα λεγεν ατος μν τ μυστριον δδοται τς βασιλεας το θεο κενοις δ τος ξω ν παραβολας τ πντα γνεται
11 Und (er) sagte ihnen: Euch (ist) das Mysterium gegeben des Königreiches des Gottes, jenen aber, die außerhalb, in Parabeln, das alles, wird (zuteil),

12 να βλποντες βλπωσιν κα μ δωσιν κα κοοντες κοωσιν κα μ συνισιν μποτε πιστρψωσιν κα φεθ ατος
12 auf-dass blickend, (sie mögen) blicken und nicht sehen, und hörend, (sie mögen) hören und nicht zusammenbringen, nicht-dass (sie sich) umwenden und erlassen (wird) ihnen?!

13 κα λγει ατος οκ οδατε τν παραβολν τατην κα πς πσας τς παραβολς γνσεσθε
13 Und (er) sagt ihnen: Nicht erseht (ihr) die Parabel, diese? Und wie alle die Parabeln (ihr werdet) erkennen?


14 σπερων τν λγον σπερει
14 Der Säende das Wort sät.

15 οτοι δ εσιν ο παρ τν δν που σπερεται λγος κα ταν κοσωσιν εθς ρχεται σατανς κα αρει τν λγον τν σπαρμνον ες ατος
15 Diese aber sind die neben dem Weg, wo gesät (wird) das Wort, und sobald (sie) hören, sogleich kommt der Satan und enthebt das Wort, das gesäte in sie.

16 κα οτο μοως εσιν ο π τ πετρδη σπειρμενοι ο ταν κοσωσιν τν λγον εθς μετ χαρς λαμβνουσιν ατν
16 Und diese gleichsam sind die auf das Felsige gesäten, die, sobald (sie) hören das Wort, sogleich mit Freude nehmen es,

17 κα οκ χουσιν ῥίζαν ν αυτος λλ πρσκαιρο εσιν ετα γενομνης θλψεως διωγμο δι τν λγον εθς σκανδαλζονται
17 und nicht haben (sie) Wurzel in sich-selbst, jedoch zeitpunktbezogen sind (sie). Dann, (wenn) geworden (ist) Bedrückung oder Verfolgung wegen des Wortes, sogleich Anstoß(-nehmen sie).

18 κα λλοι εσν ο ες τς κνθας σπειρμενοι οτο εσιν ο τν λγον κοσαντες
18 Und andere sind die in die Dornen gesäten, diese sind, die das Wort gehört (habend)

19 κα α μριμναι το αἰῶνος κα πτη το πλοτου κα α περ τ λοιπ πιθυμαι εσπορευμεναι συμπνγουσιν τν λγον κα καρπος γνεται
19 und die Sorgen des Zeitalters und die Illusion des Reichtums und die wegen der übrigen Gelüste, hineingelangend, ersticken das Wort, und fruchtlos wird (es).

20 κα κενο εσιν ο π τν γν τν καλν σπαρντες οτινες κοουσιν τν λγον κα παραδχονται κα καρποφοροσιν ν τρικοντα κα ν ξκοντα κα ν κατν
20 Und jene sind die auf die Erde, die feine, gesäten, diejenigen hören das Wort und (es) annehmen und frucht-bringen, einer dreißig und einer sechzig und einer hundert.


21 κα λεγεν ατος μτι ρχεται λχνος να π τν μδιον τεθ π τν κλνην οχ να π τν λυχναν τεθ 
21 Und (er) sagte ihnen: Nicht-etwa kommt die Leuchte, auf-dass unter den modius (sie) gelegt (wird) oder unter die Liege? Nicht, auf-dass auf den Leuchter sie gelegt (wird)?

22 ο γρ στιν κρυπτν ἐὰν μ να φανερωθ οδ γνετο πκρυφον λλ’ να λθ ες φανερν
22 Nicht nämlich ist Verhüllung, falls nicht, (nur) auf-dass (es) offenbart (werde), nicht-einmal (es) wurde Geheimes, jedoch auf-dass (es) kommt ins Offenbare.

23 ε τις χει τα κοειν κουτω
23 Wenn jemand hat Ohren (zu) hören, höre (er)!

24 κα λεγεν ατος βλπετε τ κοετε ν μτρ μετρετε μετρηθσεται μν κα προστεθσεται μν
24 Und (er) sagte ihnen: Erblickt, was (ihr) hört! In welchem Maß (ihr) messt, (wird) bemessen (werden) euch und (wird) dazugelegt (werden) euch.

25 ς γρ χει δοθσεται ατ κα ς οκ χει κα χει ρθσεται π’ ατο 
25 Wer nämlich hat, gegeben (wird) ihm, und wer nicht hat, auch was (er) hat, (wird) enthoben (werden) von ihm.


26 κα λεγεν οτως στν βασιλεα το θεο ς νθρωπος βλ τν σπρον π τς γς
26 Und (er) sagte: Derart ist das Königreich des Gottes - wie (ein) Mensch wirft den Samen auf die Erde

27 κα καθεδ κα γερηται νκτα κα μραν κα σπρος βλαστ κα μηκνηται ς οκ οδεν ατς
27 und schläft und erweckt, Nacht und Tag, und der Same sprießt und (wird) lang. Wie? – Nicht (er) ersieht (es).

28 ατομτη γ καρποφορε πρτον χρτον ετα στχυν ετα πλρη στον ν τ στχυϊ
28 Von-selbst die Erde fruchtbringt, erst Gräsernes, dann Ähre, dann fülliges Getreide in der Ähre.

29 ταν δ παραδο καρπς εθς ποστλλει τ δρπανον τι παρστηκεν θερισμς
29 Sobald aber (es) übergibt die Frucht, sogleich (er) abordnet die Sichel, dass ansteht die Ernte.


30 κα λεγεν πς μοισωμεν τν βασιλεαν το θεο ν τνι ατν παραβολ θμεν
30 Und (er) sagte: Wie (sollen wir) vergleichen das Königreich des Gottes oder in was (für) eine Parabel (sollen wir es) legen?

31 ς κκκ σινπεως ς ταν σπαρ π τς γς μικρτερον ν πντων τν σπερμτων τν π τς γς
31 Wie (ein) Korn Senf, welches, sobald (es) gesät (wurde) auf die Erde, kleiner seiend (als) all die Samen die auf der Erde,

32 κα ταν σπαρ ναβανει κα γνεται μεζον πντων τν λαχνων κα ποιε κλδους μεγλους στε δνασθαι π τν σκιν ατο τ πετειν το ορανο κατασκηνον
32 und sobald (es) gesät (wurde), (es) hinaufsteigt und wird größer (als) alle die Gemüse und macht große<->Zweige, so-dass vermögen unter dem Schatten (von) ihm die Vögel des Himmels (zu) nisten.


33 κα τοιαταις παραβολας πολλας λλει ατος τν λγον καθς δναντο κοειν
33 Und (in) diesartigen Parabeln, vielen, redete (er) ihnen das Wort, so-wie (sie es) vermochten (zu) hören,

34 χωρς δ παραβολς οκ λλει ατος κατ’ δαν δ τος δοις μαθητας πλυεν πντα
34 aber<->sonders Parabel nicht redete (er zu) ihnen, eigens<->für (sie) aber den eigenen Schülern auflöste (er) alle.


35 κα λγει ατος ν κεν τ μρ ψας γενομνης διλθωμεν ες τ πραν
35 Und (er) sagt ihnen in jenem, dem Tag, (als) Abend geworden (war): (Laßt uns) hindurchkommen in das jenseitige!

36 κα φντες τν χλον παραλαμβνουσιν ατν ς ν ν τ πλοίῳ κα λλα πλοα ν μετ’ ατο 
36 Und (sie) gelassen (habend) die Menge, mitnehmen ihn, wie (er) war, in das Boot, und andere Boote waren mit ihm.

37 κα γνεται λαλαψ μεγλη νμου κα τ κματα πβαλλεν ες τ πλοον στε δη γεμζεσθαι τ πλοον
37 Und (es) wird (ein) großer<->Wirbel (von) Wind und die Wellen aufwarfen (sich) in das Boot, so-dass bereits voll(-ist) das Boot

38 κα ατς ν ν τ πρμν π τ προσκεφλαιον καθεδων κα γερουσιν ατν κα λγουσιν ατ διδσκαλε ο μλει σοι τι πολλμεθα
38 Und er war in dem Heck auf dem Kopfkissen schlafend. Und (sie) wecken ihn und sagen ihm: Lehrer, nicht kümmerst (du) dich, dass (wir) vernichtet (werden)?!

39 κα διεγερθες πετμησεν τ νμ κα επεν τ θαλσσ σιπα πεφμωσο κα κπασεν νεμος κα γνετο γαλνη μεγλη
39 Und vollgeweckt, (er) Ehre-gebietend(-verwarnte) den Wind und sagte dem Meer: Schweig! Maulhalten! Und (es) ermattete der Wind und (es) wurde (ein) großes<->Gleißen.

40 κα επεν ατος τ δειλο στε οπω χετε πστιν
40 Und (er) sagte ihnen: Warum feige seid (ihr)? Noch-nicht habt (ihr) Vertrauen?

41 κα φοβθησαν φβον μγαν κα λεγον πρς λλλους τς ρα οτς στιν τι κα νεμος κα θλασσα πακοει ατ 
41 Und (sie) ängstigten (sich in) großer<->Angst und sagten zu (den) jeweils-anderen: Wer also ist<->dies, dass auch der Wind und das Meer hörig (sind) ihm?Einführung - Kapitel  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen