Freitag, 9. Dezember 2016

Εὐαγγέλιον Κατὰ Μᾶρκον, Κεφ. 14 - Markusevangelium 14


1 ν δ τ πσχα κα τ ζυμα μετ δο μρας κα ζτουν ο ρχιερες κα ο γραμματες πς ατν ν δλ κρατσαντες ποκτενωσιν
1 (Es) war aber das Pascha und die ungesäuerten (Brote) nach zwei Tagen. Und (es) suchten die Tempelvorsteher und die Schriftgelehrten, wie ihn, in Arglist festhaltend, (sie) umbringen (könnten).

2 λεγον γρ μ ν τ ορτ μποτε σται θρυβος το λαο
2 (Sie) sagten nämlich: Nicht bei dem Fest, nicht-dass (wird) sein (ein) Aufruhr des (Gottes-)Volkes!


3 κα ντος ατο ν Βηθανίᾳ ν τ οκίᾳ Σμωνος το λεπρο κατακειμνου ατο λθεν γυν χουσα λβαστρον μρου νρδου πιστικς πολυτελος συντρψασα τν λβαστρον κατχεεν ατο τς κεφαλς
3 Und (als) seiend er (war) in Beth-Ania, in dem Haus Simons des Aussätzigen, niederliegend er, kam (eine) Frau, habend (ein) Alabastron (mit) Parfum vertrauensvoller<->Narde, viel-wert. Zerberstet (habend) das Alabastron, (sie) niedergoss (es) ihm des Kopfes.

4 σαν δ τινες γανακτοντες πρς αυτος ες τ πλεια ατη το μρου γγονεν
4 (Es) waren aber einige, gereizt(-werdend) zu sich-selbst: Zu was die Vernichtung, diese, des Parfums, geworden (ist)?

5 δνατο γρ τοτο τ μρον πραθναι πνω δηναρων τριακοσων κα δοθναι τος πτωχος κα νεβριμντο ατ 
5 Vermocht (hätte man) nämlich, dieses, das Parfum, (zu) exportieren oberhalb (von) dreihundert<->Denaren, und (zu) geben den Armen. Und (sie) anschnaubten sie.

6 δ ησος επεν φετε ατν τ ατ κπους παρχετε καλν ργον ργσατο ν μο 
6 Der aber, Jesus, sagte: Lasst sie! Warum (lasst ihr) sie Beschwernis haben? (Ein) feines Werk (hat sie) gewirkt in mir.

7 πντοτε γρ τος πτωχος χετε μεθ’ αυτν κα ταν θλητε δνασθε ατος ε ποισαι μ δ ο πντοτε χετε
7 Allezeit, nämlich, die Armen habt (ihr) mit euch-selbst, und sobald (ihr es) wollt, vermögt (ihr) ihnen (es) wohl (zu) machen. Mich aber nicht allezeit (ihr) habt.

8 σχεν ποησεν προλαβεν μυρσαι τ σμ μου ες τν νταφιασμν
8 Was (sie) hatte, (hat) sie gemacht. (Sie hat) vorweggenommen, (zu) parfümieren den Körper (von) mir zu der Bestattung.

9 μν δ λγω μν που ἐὰν κηρυχθ τ εαγγλιον ες λον τν κσμον κα ποησεν ατη λαληθσεται ες μνημσυνον ατς
9 Amen, aber (ich) sage euch: Wo, wenn verkündet (wird) das Evangelium in ganz der Welt, auch was gemacht (hat) sie, (wird) geredet (werden) zur Erinnerung (an) sie.


10 κα οδας σκαριθ ες τν δδεκα πλθεν πρς τος ρχιερες να ατν παραδο ατος
10 Und Judas Iskarioth, der eine der Zwölf, wegkam zu den Tempelvorstehern, auf-dass ihn (er) übergebe ihnen.

11 ο δ κοσαντες χρησαν κα πηγγελαντο ατ ργριον δοναι κα ζτει πς ατν εκαρως παραδο 
11 Die aber, gehört (habend), erfreut (wurden) und anboten ihm, Silbergeld (zu) geben. Und (er) suchte, wie ihn (bei einem) Wohl-Zeitpunkt (er) übergebe.12 κα τ πρτ μρ τν ζμων τε τ πσχα θυον λγουσιν ατ ο μαθητα ατο πο θλεις πελθντες τοιμσωμεν να φγς τ πσχα
12 Und (an) dem ersten Tag der ungesäuerten (Brote), als das Pascha (sie) opferten, sagen ihm die Schüler (von) ihm: Wo willst (du), (wir) weggekommen (seiend), (sollen) bereiten, auf-dass (du) speist das Pascha?

13 κα ποστλλει δο τν μαθητν ατο κα λγει ατος πγετε ες τν πλιν κα παντσει μν νθρωπος κερμιον δατος βαστζων κολουθσατε ατ 
13 Und (er) abordnete zwei der Schüler (von) ihm und sagt ihnen: Hinführt in die Stadt, und gegenüber(-treten wird) euch (ein) Mensch, (ein) Tongefäß (mit) Wasser tragend. Folgt ihm!

14 κα που ἐὰν εσλθ επατε τ οκοδεσπτ τι διδσκαλος λγει πο στιν τ κατλυμ μου που τ πσχα μετ τν μαθητν μου φγω
14 Und wo, wenn (er) hineinkommt, sagt dem Hausgebieter dass: Der Lehrer sagt: Wo ist die Absteige (von) mir, wo das Pascha mit den Schülern (von) mir (ich) speisen (kann)?

15 κα ατς μν δεξει νγαιον μγα στρωμνον τοιμον κα κε τοιμσατε μν
15 Und er (wird) euch zeigen (ein) hinaufführendes, großes (Gemach), gebettet (worden), bereit. Dort bereitet uns!

16 κα ξλθον ο μαθητα κα λθον ες τν πλιν κα ερον καθς επεν ατος κα τομασαν τ πσχα
16 Und herauskamen die Schüler und kamen in die Stadt und fanden (es), so-wie (er) gesagt (hatte) ihnen, und (sie) bereiteten das Pascha.


17 κα ψας γενομνης ρχεται μετ τν δδεκα
17 Und (als) Abend geworden (war), (er) kommt mit den Zwölf.

18 κα νακειμνων ατν κα σθιντων ησος επεν μν λγω μν τι ες ξ μν παραδσει με σθων μετ’ μο 
18 Und (als zum-Mahl-)liegend sie (waren) und essend, der Jesus sagte: Amen, (ich) sage euch dass: einer von euch (wird) übergeben mich, der Essende mit mir.

19 ρξαντο λυπεσθαι κα λγειν ατ ες κατ ες μτι γ 
19 (Sie) anfingen, traurig(-zu sein) und (zu) sagen ihm, einer nach einem: Nicht-etwa ICH?

20 δ επεν ατος ες τν δδεκα μβαπτμενος μετ’ μο ες τ τρβλιον
20 Der aber sagte ihnen: Einer der Zwölf, der Eintaufende mit mir in die Schüssel.

21 τι μν υἱὸς το νθρπου πγει καθς γγραπται περ ατο οα δ τ νθρπ κεν δι’ ο υἱὸς το νθρπου παραδδοται καλν ατ ε οκ γεννθη νθρωπος κενος
21 Dass: Tätsächlich<->der Sohn des Menschen hinführt, so-wie geschrieben (ist) wegen ihm. Weh aber dem Menschen, jenem, durch den der Sohn des Menschen übergeben (wird). Fein (wäre) ihm, wenn nicht geworden (wäre) der Mensch, jener.


22 κα σθιντων ατν λαβν ρτον ελογσας κλασεν κα δωκεν ατος κα επεν λβετε τοτ στιν τ σμ μου
22 Und (als sie) essend (waren), (er) genommen (habend) Brot, wohl-gelobt (habend), (er) brockte und gab ihnen und sagte: Nehmt, dies ist der Körper (von) mir.

23 κα λαβν ποτριον εχαριστσας δωκεν ατος κα πιον ξ ατο πντες
23 Und genommen (habend den) Trinkbecher, wohl-gedankt (habend), (er) gab ihnen und (sie) tranken aus ihm alle.

24 κα επεν ατος τοτ στιν τ αμ μου τς διαθκης τ κχυννμενον πρ πολλν
24 Und (er) sagte ihnen: Dies ist das Blut (von) mir des Bundes, das ausgegossen (seiend ist) für viele.

25 μν λγω μν τι οκτι ο μ πω κ το γενματος τς μπλου ως τς μρας κενης ταν ατ πνω καινν ν τ βασιλείᾳ το θεο 
25 Amen, (ich) sage euch dass: Nicht-mehr, nicht, keinesfalls (werde ich) trinken aus dem Gewordenen des Weinbergs bis (zu) dem Tag, jenem, sobald es (ich) trinke neu in dem Königreich des Gottes.26 κα μνσαντες ξλθον ες τ ρος τν λαιν
26 Und Hymne-gesungen (habend), herauskamen (sie) in den Berg der Ölbäume.

27 κα λγει ατος ησος τι πντες σκανδαλισθσεσθε τι γγραπται πατξω τν ποιμνα κα τ πρβατα διασκορπισθσονται
27 Und (es) sagt ihnen der Jesus dass: Alle Anstoß(-nehmen werdet ihr), da geschrieben (ist): Zerschmettern (werde ich) den Hirten und die Schafe (werden) zerstreut (werden).

28 λλ μετ τ γερθνα με προξω μς ες τν Γαλιλααν
28 Jedoch nach dem Erwecktwerden (von) mir, (werde ich) voranführen euch in das Galiläa.

29 δ Πτρος φη ατ ε κα πντες σκανδαλισθσονται λλ’ οκ γ 
29 Der aber, Petrus, erklärte ihm: Wenn auch alle Anstoß-(nehmen werden), jedoch nicht ICH.

30 κα λγει ατ ησος μν λγω σοι τι σ σμερον τατ τ νυκτ πρν δς λκτορα φωνσαι τρς με παρνσ 
30 Und (es) sagt ihm der Jesus: Amen, (ich) sage dir dass: Du, heute, (in) dieser der Nacht, bevor noch zweimal (ein) Hahn anstimmt, dreimal mich (wirst du) verleugnen.

31 δ κπερισσς λλει ἐὰν δέῃ με συναποθανεν σοι ο μ σε παρνσομαι σατως δ κα πντες λεγον
31 Der aber übermäßigst redete: Falls (es) bindend (sein sollte) mir, gemeinsam-zu-Tode-(zukommen mit) dir, nicht, keinesfalls dich (werde ich) verleugnen. Ebenso aber auch alle sagten.32 κα ρχονται ες χωρον ο τ νομα Γεθσημαν κα λγει τος μαθητας ατο καθσατε δε ως προσεξωμαι
32 Und (sie) kommen in (ein) Gebietlein, (von) dem der Name Geth-Semani (ist), und (er) sagt den Schülern (von) ihm: Setzt (euch) hier, bis (ich) gebetet (habe)!

33 κα παραλαμβνει τν Πτρον κα  Ἰάκωβον κα ωννην μετ’ ατο κα ρξατο κθαμβεσθαι κα δημονεν
33 Und (er) mitnimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und anfing, (zu) erstaunen und unheimisch (zu sein).

34 κα λγει ατος περλυπς στιν ψυχ μου ως θαντου μενατε δε κα γρηγορετε
34 Und (er) sagt ihnen: Tieftraurig ist die Seele (von) mir bis (zum) Tod. Ausharrt hier und (seid) achtsam!

35 κα προελθν μικρν πιπτεν π τς γς κα προσηχετο να ε δυνατν στιν παρλθ π’ ατο ρα
35 Und vorgekommen kleines (Stück), fiel (er) auf die Erde und betete, auf-dass, wenn möglich (es) ist, verkomme an ihm die Stunde.

36 κα λεγεν αββα πατρ, πντα δυνατ σοι παρνεγκε τ ποτριον τοτο π’ μο λλ’ ο τ γ θλω λλ τ σ 
36 Und (er) sagte: Abba, der Vater, alles möglich (ist) dir. Wegbringe den Trinkbecher, diesen, von mir! Jedoch nicht, was ICH will, jedoch was du.

37 κα ρχεται κα ερσκει ατος καθεδοντας κα λγει τ Πτρ Σμων καθεδεις οκ σχυσας μαν ραν γρηγορσαι
37 Und (er) kommt und findet sie schlafend und sagt dem Petrus: Simon, schläfst (du)? Nicht stark-(warst Du), eine Stunde achtsam-(zu sein)?

38 γρηγορετε κα προσεχεσθε να μ λθητε ες πειρασμν τ μν πνεμα πρθυμον δ σρξ σθενς
38 (Seid)-achtsam und betet, auf-dass nicht (ihr) kommt ins Getestetwerden! Tatsächlich<->der Geist (ist-)voranbegehrend, aber<->das Fleisch schwach.

39 κα πλιν πελθν προσηξατο τν ατν λγον επν
39 Und wieder weggekommen, (er) betete, das selbe Wort sagend.

40 κα πλιν λθν ερεν ατος καθεδοντας σαν γρ ατν ο φθαλμο καταβαρυνμενοι κα οκ δεισαν τ ποκριθσιν ατ 
40 Und wieder gekommen, (er) fand sie schlafend. (Es) waren nämlich (von) ihnen die Augen belastet und nicht ersahen (sie), was (sie) bescheiden (sollten) ihm.

41 κα ρχεται τ τρτον κα λγει ατος καθεδετε τ λοιπν κα ναπαεσθε πχει λθεν ρα δο παραδδοται υἱὸς το νθρπου ες τς χερας τν μαρτωλν
41 Und (er) kommt das dritte (Mal) und sagt ihnen: (Ihr) schlaft das Übrige und ausruht??? Weghat (es sich)! Gekommen (ist) die Stunde. Siehe, übergeben (wird) der Sohn des Menschen in die Hände der Verfehlenden.

42 γερεσθε γωμεν δο παραδιδος με γγικεν
42 Geweckt (werdet), (lasst uns) führen! Siehe, der Übergebende mich (hat sich) genähert.43 κα εθς τι ατο λαλοντος παραγνεται οδας ες τν δδεκα κα μετ’ ατο χλος μετ μαχαιρν κα ξλων παρ τν ρχιερων κα τν γραμματων κα τν πρεσβυτρων
43 Und sogleich, noch (als) er redete, herbei-wurde Judas, einer der Zwölf, und mit ihm (eine) Menge mit Schwertern und Holz(-Knüppeln) von den Tempelvorstehern und den Schriftgelehrten und den Ältesten.

44 δεδκει δ παραδιδος ατν σσσημον ατος λγων ν ν φιλσω ατς στιν κρατσατε ατν κα πγετε σφαλς
44 Gegeben (hatte) aber der ihn<->Übergebende (ein) gemeinsames-Zeichen ihnen, sagend: Wen auch (ich) liebkosen (werde), der ist. Festhaltet ihn und wegführt (ihn) sicher!

45 κα λθν εθς προσελθν ατ λγει αββ κα κατεφλησεν ατν
45 Und gekommen, sogleich hinzugekommen (zu) ihm, (er) sagt: Rabbi! - und liebkoste ihn.

46 ο δ πβαλον τς χερας ατ κα κρτησαν ατν
46 Die aber überwarfen die Hände ihm und festhielten ihn.

47 ες δ τις τν παρεστηκτων σπασμενος τν μχαιραν παισεν τν δολον το ρχιερως κα φελεν ατο τ τριον
47 Einer aber, jemand, der Dabeistehenden, gezerrt (habend) das Schwert, stieß den Sklaven des Tempelvorstehers und beseitigte (von) ihm das Öhrchen.

48 κα ποκριθες ησος επεν ατος ς π λστν ξλθατε μετ μαχαιρν κα ξλων συλλαβεν με
48 Und bescheidend, der Jesus sagte ihnen: Wie gegen (einen) Banditen herauskamt (ihr), mit Schwertern und Holz(-Knüppeln), gemeinsam-zu-nehmen mich?

49 καθ’ μραν μην πρς μς ν τ ερ διδσκων κα οκ κρατσατ με λλ’ να πληρωθσιν α γραφα
49 Je(den) Tag war (ich) zu euch in dem Tempel lehrend und nicht festhieltet (ihr) mich. Jedoch, auf-dass erfüllt (werden) die Schriften ...

50 κα φντες ατν φυγον πντες
50 Und lassend ihn, flohen alle.

51 κα νεανσκος τις συνηκολοθει ατ περιβεβλημνος σινδνα π γυμνο κα κρατοσιν ατν
51 Und (ein) Jüngling, jemand, gemeinsam-folgte ihm, umgeworfen (habend ein) Sindon-Leinen auf nacktem, und (sie) festhielten ihn.

52 δ καταλιπν τν σινδνα γυμνς φυγεν
52 Der aber, zurück(-lassend) das Sindon-Leinen, nackt floh.53 κα πγαγον τν ησον πρς τν ρχιερα κα συνρχονται πντες ο ρχιερες κα ο πρεσβτεροι κα ο γραμματες
53 Und wegführten (sie) den Jesus zu dem Tempelvorsteher und zusammenkommen alle die Tempelvorsteher und die Ältesten und die Schriftgelehrten.

54 κα Πτρος π μακρθεν κολοθησεν ατ ως σω ες τν αλν το ρχιερως κα ν συγκαθμενος μετ τν πηρετν κα θερμαινμενος πρς τ φς
54 Und der Petrus von weitem folgte ihm bis innerhalb in den Hof des Tempelvorstehers und (er) war zusammensitzend mit den Untergebenen und wärmend-sich zu dem (Feuer-)Schein.


55 ο δ ρχιερες κα λον τ συνδριον ζτουν κατ το ησο μαρτυραν ες τ θανατσαι ατν κα οχ ηρισκον
55 Die, aber, Tempelvorsteher und ganz das Synhedrion suchten gegen den Jesus Zeugnis, zu dem Töten (von) ihm, und nicht (sie) fanden.

56 πολλο γρ ψευδομαρτρουν κατ’ ατο κα σαι α μαρτυραι οκ σαν
56 Viele nämlich falsch-bezeugten gegen ihn und gleich die Zeugnisse nicht waren.

57 κα τινες ναστντες ψευδομαρτρουν κατ’ ατο λγοντες
57 Und einige, aufgestanden, falsch-bezeugten gegen ihn, sagend:

58 τι μες κοσαμεν ατο λγοντος τι γ καταλσω τν ναν τοτον τν χειροποητον κα δι τριν μερν λλον χειροποητον οκοδομσω
58 dass: Wir hörten ihn, sagend dass: ICH völlig-vernichte das Heiligtum, dieses, das handgemachte, und während dreier Tage (ein) anderes, nicht-handgemachtes (werde ich) erbauen.

59 κα οδ οτως ση ν μαρτυρα ατν
59 Und nicht-einmal derart gleich war das Zeugnis (von) ihnen.

60 κα ναστς ρχιερες ες μσον πηρτησεν τν ησον λγων οκ ποκρν οδν τ οτο σου καταμαρτυροσιν
60 Und (als) aufgestanden (war) der Tempelvorsteher in Mitte, (er) befragte den Jesus, sagend: Nicht bescheidest (du) nichts, was diese Dir herabbezeugen?

61 δ σιπα κα οκ πεκρνατο οδν πλιν ρχιερες πηρτα ατν κα λγει ατ σ ε χριστς υἱὸς το ελογητο 
61 Der aber schwieg und nicht beschied (er) nichts. Wieder der Tempelvorsteher befragte ihn und sagt ihm: Du bist der Christus, der Sohn des Wohl-gelobten?

62 δ ησος επεν γ εμι κα ψεσθε τν υἱὸν το νθρπου κ δεξιν καθμενον τς δυνμεως κα ρχμενον μετ τν νεφελν το ορανο 
62 Der aber, Jesus, sagte: ICH bin und (ihr werdet) sehen den Sohn des Menschen zur Rechten sitzend der Kraft und kommend mit den Wolken des Himmels.

63 δ ρχιερες διαρρξας τος χιτνας ατο λγει τ τι χρεαν χομεν μαρτρων
63 Der, aber, Tempelvorsteher, zerrissen (habend) die Chitone (von) ihm, sagt: Was noch Bedürftigkeit haben (wir an) Zeugen?

64 κοσατε τς βλασφημας τ μν φανεται ο δ πντες κατκριναν ατν νοχον εναι θαντου
64 Ihr hörtet (von) der Lästerung. Was euch offenbar(-scheint)? Die aber, alle, verbeschieden ihn, innehabend (zu) sein (des) Todes.

65 κα ρξαντ τινες μπτειν ατ κα περικαλπτειν ατο τ πρσωπον κα κολαφζειν ατν κα λγειν ατ προφτευσον κα ο πηρται απσμασιν ατν λαβον
65 Und (es) anfingen einige, anzuspucken ihn und (zu) verhüllen ihm das Angesicht und (mit-)Fäusten-zu-(traktieren) ihn und (zu) sagen ihm: Prophezeie! Und die Untergebenen (mit) Stockhieben ihn nahmen.


66 κα ντος το Πτρου κτω ν τ αλ ρχεται μα τν παιδισκν το ρχιερως
66 Und (als) seiend (ist) der Petrus unten in dem Hof, kommt eine der Mägdelein des Tempelvorstehers.

67 κα δοσα τν Πτρον θερμαινμενον μβλψασα ατ λγει κα σ μετ το Ναζαρηνο σθα το ησο 
67 Und gesehen (habend) den Petrus wärmend-sich, eingeblickt (habend auf) ihn, (sie) sagt: Auch du mit dem Nazarener warst, dem Jesus!

68 δ ρνσατο λγων οτε οδα οτε πσταμαι σ τ λγεις κα ξλθεν ξω ες τ προαλιον κα λκτωρ φνησεν
68 Der aber leugnete, sagend: Weder ersehe (ich), weder vertraut(-bin ich), was<->Du sagst. Und herauskam (er) außerhalb in den Vorhof. Und (ein) Hahn anstimmte.

69 κα παιδσκη δοσα ατν ρξατο πλιν λγειν τος παρεστσιν τι οτος ξ ατν στιν
69 Und das Mägdelein, gesehen (habend) ihn, anfing, wieder (zu) sagen den Dabeistehenden dass: Dieser von ihnen ist!

70 δ πλιν ρνετο κα μετ μικρν πλιν ο παρεσττες λεγον τ Πτρ ληθς ξ ατν ε κα γρ Γαλιλαος ε 
70 Der aber wieder leugnete. Und nach kleinem (Moment) wieder die Dabeistehenden sagten dem Petrus: Wahrhaftig, von ihnen bist (du)! Auch nämlich (ein) Galiläer (du) bist!

71 δ ρξατο ναθεματζειν κα μνναι τι οκ οδα τν νθρωπον τοτον ν λγετε
71 Der aber anfing, aufzufluchen und (zu) schwören dass: Nicht (ich) ersehe den Menschen, diesen, (von) dem (ihr) sagt.

72 κα εθς κ δευτρου λκτωρ φνησεν κα νεμνσθη Πτρος τ ῥῆμα ς επεν ατ ησος τι πρν λκτορα φωνσαι δς τρς με παρνσ κα πιβαλν κλαιεν
72 Und sogleich zum Zweiten (ein) Hahn anstimmte. Und auferinnerte der Petrus den Spruch, wie gesagt (hatte) ihm der Jesus dass: Bevor Hahn anstimmt zweimal, dreimal mich (wirst du) verleugnen. Und hingeworfen (sich habend), (er) weinte.
Einführung - Kapitel  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen